فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

کسب و کار

اگر هیچ‌جوره دوست‌‌داشتنی نشد چه؟
بارها «نه» گفتم و نه شنیدم ...