فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

کسب و کار

حین کارکردن در حوزۀ کنترل و نظارت بر تجارت خارجی، به مطالعاتی دربارۀ انواع اسناد اعتباری پرداختم و زمینه را برای ارتقای سمت و فعالیت تازه، فراهم کردم.
یک پایم در دفتر است و یک پایم در بانک؛ راضی‌ام.
از ابتدای سال دوم کارشناسی نوشتن را شروع کردم و تا امروز...
اگر هیچ‌جوره دوست‌‌داشتنی نشد چه؟
بارها «نه» گفتم و نه شنیدم ...