فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

یادداشت‌های روزانه|جادوی نوشتن

تمریناتی را که در این کارگاه پیشنهاد می‌دهم، از قبل خودم تجربه کرده و به تاثیر مثبتی که در خودشناسی و توسعه‌فردی دارند ایمان دارم.