فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

شعر و موسیقی

خیام و شراب و رسم نوشیدن
توجه و مراقبت از نگاه فرید آقا عطار