فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

چراغ‌های مسیر کاری من

حین کارکردن در حوزۀ کنترل و نظارت بر تجارت خارجی، به مطالعاتی دربارۀ انواع اسناد اعتباری پرداختم و زمینه را برای ارتقای سمت و فعالیت تازه، فراهم کردم.

واژه‌ها

اگر با آن‌ها آشنا نمی‌شدم نمی‌توانستم جوری که الان می‌زیم و از آن رضایت دارم زندگی کنم.