فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

زن

زنِ تنها…
مردانِ خوب…
من هم همینطور…

روز زبان و ادب پارسی

خِرَد چشم جانست چون بنگری تو بی‌چشم شادان جهان نسپری نخست آفرینش خرد را شناس نگهبان جانست و آن سه‌پاس سه‌پاس تو چشم است و گوش و زبان کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان خِرَد را جان را که یارَد ستود و گر من ستایم که یارَد شنود؟ جکیما چو کَس نیست گفتن چه […]