فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

یادداشت روزانه|مکتب عشق

1.مکتب عشق بماناد و سیه حجرۀ غم/ که در او بود اگر کسب کمالی کردیم -شهریار نمی‌شود با حال بد چیزی آموخت، چیزی آموزاند، تاثیر مثبتی گذاشت و تاثیر مثبتی گرفت. برای خوب زندگی‌کردن راهی جز محافظت از حس و حال خوب نیست و البته یادگرفتن اینکه چطور با احساسات ناخوشایند کنار بیاییم. 2. زندگی […]