مانده بودم چه تیتری بزنم؟

کارمند کمال‌طلبی نباش یا دنبال کارمند کمال‌طلب نباش

مدت‌هاست ثابت شده که کما‌ل‌طلبی ویژگی مثبتی نیست؛ چون همراهان اعصاب‌خردکنی دارد به نام‌های اضطراب، افسردگی، فرسودگی و خودآسیبی.

اگر کارمند هستی نخواه که بی‌اشتباه و معرکه باشی

و اگر مدیری از راحت‌بودنِ کارمندانت با اشتباهاتشان خوشحال باش.

چون به‌موقع اشتباهی را که رخ داده مطرح می‌کنند؛ پس راه برای جبران و رسیدگی به آن هموارتر است.