فکرکردن به بعضی ایده‌ها پول نمی‌شود یا مشکلی را حل نمی‌کند، اما سرگرمی خوبی‌ست و به خودشناسی و ذوق هنری کمک می‌کند. ایده‌ای مثل ساختنِ فهرستی از کلمات محبوب، این ویژگی‌ها را دارد.

و حالا فهرست کلماتِ محبوبِ من:

 1. بازی بی‌نهایت
 2. امنیت
 3. صمیمیت
 4. روابط
 5. بلندمدت
 6. شادمانی
 7. کتاب
 8. دفتر
 9. خلاقیت
 10. نوشتن
 11. خواندن
 12. گشتن
 13. دنیادیده
 14. درک‌کردن
 15. سه‌تار
 16. سام
 17. نام اعضای خانواده و دوستانم
 18. سادگی
 19. پیشرفت
 20. مرگ طبیعی
 21. مادربزرگ
 22. دوستی
 23. ثروت
 24. آرامش
 25. سالم
 26. منصفانه
 27. این فهرست به‌روز می‌شود