فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

کتاب‌های صبح و کتاب‌های شب|شیوه‌ای تازه برای تشکیل سبد مطالعاتی

تقریباً یک‌ماه پیش بود که تصمیم گرفتم کتاب‌هایی خاص را به عنوان کتاب‌های صبح انتخاب کنم و ما بقی را برای ادامۀ روز( حالا یا عصر یا شب). در حال حاضر کتاب‌های صبح را از میانِ غیرداستانی‌ها انتخاب می‌کنم تا مهم‌هایی را به خودم یادآوری کنم و روی نظم ذهنی روزم تاثیر مستقیم و فوری […]