فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

10 نکته‌ای که آرزو می‌کردید قبل از نویسنده‌شدن می‌دانستید

ورزش کنید: با این شغل وقت زیادی را خواهید نشست تا بخوانید و بنویسید؛ به تدریج بدنتان ضعیف خواهد شد مگر اینکه ورزش را به طور منظم در برنامه‌تان بگنجانید- پیاده‌روی کافی نیست. بِرَندِ شخصی بسازید: زحمت و هزینۀ چاپ و معرفی اثرتان به عهدۀ خودتان است؛ پس بهتر است قبل از چاپ کردن نوشته‌تان، […]