فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

نوشتاردرمانی نکنید| 5 دلیل که نوشتاردرمانی می‌تواند خطرناک باشد

5 دلیل که نوشتاردرمانی می‌تواند خطرناک باشد و دوست دارم هرکسی که مشغول نوشتاردرمانی است و یا می‌خواهد آن را شروع بکند، نسبت به آن آگاه باشد: ۱- این احتمال برای همۀ ما وجود دارد که دربارۀ موضوعات متفاوتی طرزفکرهای اشتباه داشته باشیم… این احتمال برای همۀ ما وجود دارد که دربارۀ موضوعات متفاوتی طرزفکرهای […]