فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

چگونه به روابطمان گند بزنیم؟

 نادر ابراهیمی در چهل نامۀ کوتاه به همسرم، از غم می‌گوید، از معنای زندگی، از روزمرگی، از دوست داشتن، از کم‌لطفی‌های گاه‌به‌گاه خودش، از نداری‌ها و مشکلات اقتصادی، از دغدغه‌های اجتماعی، از اهمیت آگاهی سیاسی زنان، از علاقه‌اش به نوشتن و …  اما من دوست دارم در این پست کوتاه درباره فقط و فقط یک […]