فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

ثبت رکورد ماهانۀ کتابخوانی

باوجود سرشلوغی‌ها و فرصت‌های کمی که دارم، به لطف طاقچه ارتباطم با کتاب‌خواندن حفظ شده است و حتی نسبت به قبل بیشتر هم شده…