فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

گفتگویی بین عیسی و یحیی| داستانی از فیه ما فیه

عیسی بسیار خندیدی. یحیی بسیار گریستی. یحیی به عیسی گفت که: تو از مکرهای دقیق حق، قوی ایمن شدی که چنین می‌خندی! عیسی گفت که: تو از عنایت‌ها و لطف‌های حق، قوی غافل شدی که چندین می‌گریی! ولّیی از اولیای حق در این ماجرا حاضر بود، از حق پرسید: از این هر دو، که را […]