فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

پندنامه‌ای برای خودم (به تقلید از جکسون براون)

شادمانی را به تأخیر ننداز. روی طرزفکرت همیشه کار کن. موقعی که حس می‌کنی به آخر خط رسیده‌ای، به خودت یک مهلت دیگر بده. با رفیق صمیمی‌ا‌ت ازدواج کن. روز بدون آب و میوه نداشته باش. دنیای پدر و مادرت را کشف کن. وقت‌هایی که بی‌حوصله‌ای بیش‌تر از حد معمول به ظاهرت برس. از رنگ […]