فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

دربارۀ انیمیشنِ Ron’s gone wrong|ران خراب شده

نظر فاطمه ابراهیمی: ران خراب شده، به مفهوم دوستی پرداخت و البته نگاهِ دوراندیشانه‌ای به نیمۀ خالیِ تکنولوژی داشت؛ که مرا یاد سریال بزرگسالِ آینۀ سیاه انداخت (سریالی که به هر شیفتۀ تکنولوژی‌ای پیشنهادش می‌دهم). وقتی یکی از حقایقِ تلخِ پشتِ این تکنولوژی برای بچه‌ها از زبان اندرو (یکی از سهامداران بی-بات) فاش شد: اندرو: […]