انیمیشن

دربارۀ انیمیشنِ Ron’s gone wrong|ران خراب شده

نظر فاطمه ابراهیمی: ران خراب شده، به مفهوم دوستی پرداخت و البته نگاهِ دوراندیشانه‌ای به نیمۀ خالیِ تکنولوژی داشت؛ که مرا یاد سریال بزرگسالِ آینۀ سیاه انداخت (سریالی که به هر شیفتۀ […]

خرداد 10, 1401
2