فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

دوست داری دیگران چه‌کار کنند؟|اگر جواب این سوال را بدانی کمتر افسرده می‌شوی

یکی از عوامل افسردگی و ناامیدی ما در زندگی این است که دقیقاً نمی‌دانیم از دیگران چه خواسته‌هایی داریم. اگر هم بدانیم آنطور که باید شفاف و ملموس نیست؛ طوریکه به ندرت می‌توانیم وارد جزئیات خواسته‌هایمان بشویم. ممکن است خیلی کلی بگوییم: دوست دارم بیشتر دوستم داشته باشد… دلم می‌خواهد بیشتر احترامم را نگه‌ دارد… […]