فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

یاد گرفتم که…

از چیزهایی که دربارۀ زمان، خوشبختی و مطالعه یاد گرفته‌ام نوشتم.