فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

داستان کوتاه

من هم همیشه دوست داشتم به جای اندوه بی‌‌علت، شادی بی‌علتی در قلبم می‌داشتم.