فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

بنویس تا زندگی را بفهمی

می‌نویسم و این‌طوری است که می‌توانم شیرۀ زندگی را بمکم؛ و جادوی نوشتن است که به من می‌فهماند شیره‌های زندگی کجا هستند.