فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

خودگویی

من با خودم علی‌رغم کاستی‌ها، مهربانم.