فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

بذری که می‌کاری

این بذرها را در ذهنت بکار: چون نوازندۀ حرفه‌ای یا نقاش حرفه‌ای نیستم، نباید خودم را از لذت انجام این کارها محروم کنم. چون کارمند هستم، لازم است دست کم یک ساعت از روزم را به انجام کاری خلاقانه بگذرانم تا طراوتم حفظ شود. ادامه دارد…