فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

فضیلت نویسنده‌بودن

به قول مهشید امیرشاهی:« همه ما زندگی می‌کنیم، اما یک در هزاران در میان ما زندگی را درک می‌کند و می‌تواند آن را بیان کند، بنویسد و روی کاغذ بیاورد. این به تازگی برای من شده تعریف نویسنده.»   و به قول الیزابت گیلبرت (البته نقل به مضمون می‌کنم) اگر برای کمک به دیگران می‌خواهی […]