فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

نوشتۀ خوب، نویسندۀ سالم| مقدمه‌ای بر فارسی‌نویسی کودکان

به نظر من مقدماتی‌ترین تمرین برای یک نویسنده، ساده‌ نوشتن است و هنر والای یک نویسندۀ خوب، ساده‌نویسی. بهترین آزمون از یک نویسنده این است که از او بخواهیم یک متن کوتاه بنویسد و چیزی را در آن به طور شفاف توضیح بدهد. کسی که درگیر کلمات قلمبه سلمبه شود، در دام پیچیده‌گویی بیفتد و […]