روایت، داستان، خودزندگی‌نامه، توسعه فردی، خلاقیت و زندگی